index.php index.php index.php index.php
کاربران برتر
لادن نام : لادن
تاریخ ثبت نام : 1393/04/22
امتیاز : 990

man نام : شخصیه
تاریخ ثبت نام : 1393/04/04
امتیاز : 965

احمد نام : موسوی
تاریخ ثبت نام : 1393/09/23
امتیاز : 950

poone نام : poone
تاریخ ثبت نام : 1393/09/01
امتیاز : 845

نعمتی نام : منیژه نعمتی
تاریخ ثبت نام : 1393/04/19
امتیاز : 775

بیشتر
بازدید 4465


  
  مینا
   این که گفته می شود یکی از علائم ظهور، حکومت زنان است به چه معناست؟

یعنی اگر این افراد همچون مردان از طریق آراء مردم انتخاب شوند هم اتفاق بدی است. فرق این حالت با انتخاب زمامداران مرد در چیست؟

تاریخ ثبت : 1393/09/17     

    موضوع :