index.php index.php index.php index.php
کاربران برتر
لادن نام : لادن
تاریخ ثبت نام : 1393/04/22
امتیاز : 990

man نام : شخصیه
تاریخ ثبت نام : 1393/04/04
امتیاز : 965

احمد نام : موسوی
تاریخ ثبت نام : 1393/09/23
امتیاز : 950

poone نام : poone
تاریخ ثبت نام : 1393/09/01
امتیاز : 845

نعمتی نام : منیژه نعمتی
تاریخ ثبت نام : 1393/04/19
امتیاز : 775

بیشتر
بازدید 4002


   آیا می توانم برادرم را از شر مصرف شیشه رها کنم؟

برادرم سه سال است که مصرف شیشه داشته آیا می توانم به ترک دادنش امید داشته باشم؟ اساسا افرادی که به مدت زیاد شیشه مصرف کرده اند آیا بعد از ترک می توانند زندگی عادی داشته باشند؟

تاریخ ثبت : 1393/07/13     

    موضوع :